Право концесійного землекористування

Концесія як форма підприємницької діяльності властива використанню природних об'єктів та освоєнню їх ресурсів.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про концесії" концесія визнача­ється як надання з метою задоволення громадських потреб упов­новаженим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування на підставі концесійного договору на платній та строковій основі юридичній або фізичній особі (суб'єкту підприємницької діяльності) права на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об'єкту концесії (строкове платне володіння), за умови взяття суб'єктом підприємницької діяльності (концесіонером) на себе зобов'язань по створенню (будівництву) та управлінню (експлуатації) об'єктом концесії, майнової відповідальності та можливого підприємницького ризику. [16, c Право концесійного землекористування.46]

У цьому законодавчому визначенні концесії містяться деякі юридичні складові оренди, але не усі вони збігаються з аналогічними ознаками оренди землі.

У наведених визначеннях Закону України "Про концесії" зафіксовано декілька важливих особливостей концесійного використання земельних ресурсів.

По-перше, концесієдавцем може бути уповноважений орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, а, отже, земельна ділянка як об'єкт концесії належить на праві державної або комунальної власності.

По-друге, концесіонером може бути тільки вітчизняний або інозем­ний суб'єкт підприємницької діяльності. Тому, і земельна ділянка надається тільки для такої діяльності.

По-третє, на відміну від всіх інших видів підприємницької діяльності, яка здійснюється з метою Право концесійного землекористування одержання прибутку, метою концесійної діяльності є

задоволення громадських потреб.

Такі складові концесії, як договірні засади її виникнення, платне і строкове володіння і користування (експлуатація) об'єк­том концесії, наближають її до орендних відносин. Проте навіть у них можна знайти ознаки, що відмежовують концесію від оренди, не говорячи вже про інші розходження між ними. Так, згідно зі ст. 1 розглядуваного Закону договір концесії або конце­сійний договір, відповідно до якого орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування (концесієдавець) надає на платній і строковій основі суб'єкту підприємницької діяльності (концесіонеру) право створювати (побудувати) об'єкт концесії чи суттєво його поліпшити та здійснювати управління ним Право концесійного землекористування відповідно до закону з метою задоволення громадських потреб.

Окрім того, своє відображення в Законі "Про концесії", знайшли і інші особливості, зокрема у вимогах до концесієдавця і концесіонера. Концесієдавцем може бути орган виконавчої влади або відповідний орган місцевого самоврядування, уповно­важений відповідно Кабінетом Міністрів України чи органами місцевого самоврядування на укладення концесійного договору. Концесіонером є суб'єкт підприємницької діяльності, який від­повідно до закону на підставі договору отримав концесію.

Певні особливості вбачаються і в об'єктах, які можуть нада­ватися у концесію.

Об'єктами права державної чи комунальної власності, які надаються у концесію, є:1) майно підприємств, які є цілісними майновими Право концесійного землекористування комплексами або системою цілісних майнових комплексів, що забезпечують комплексне надання послуг у сферах діяльності;

2) об'єкти незавершеного будівництва та за­консервовані об'єкти, які можуть бути добудовані з метою їх використання для надання послуг по задоволенню громадських потреб у певних сферах діяльності;

3) спеціально збудовані об'єкти відповідно до умов концесійного договору для задоволення гро­мадських потреб у відповідних сферах діяльності, визначених законом.

Концесія може надаватися на окремі види підприєм­ницької діяльності у сферах визначених законом видів господар­ської діяльності. Якщо для здійснення концесійної діяльності необхідні земельні ділянки, вони надаються у користування концесіонеру на умовах оренди на строк Право концесійного землекористування дії концесійного до­говору.

Об'єкти права державної чи комунальної власності, надані у концесію, не підлягають приватизації протягом дії концесій­ного договору.

Для здійснення певних видів концесійної діяльності Ка­бінетом Міністрів України можуть затверджуватися типові кон­цесійні договори.

Якщо для здійснення концесійної діяльності необхідна земельна ділянка, до концесійного договору додається договір оренди земельної ділянки. Якщо концесіонер здійснює під­приємницьку діяльність, яка згідно з законодавством України підлягає ліцензуванню, обов'язковість одержання концесіоне­ром в установленому порядку відповідної ліцензії включається в істотні умови концесійного договору.

Усе викладене дозволяє зробити висновок про те, що конце­сійне землекористування є самостійним видом строкового та платного володіння і Право концесійного землекористування користування земельною ділянкою держав­ної або комунальної власності на підставі договору концесії.


documentalpsncr.html
documentalpsumz.html
documentalptbxh.html
documentalptjhp.html
documentalptqrx.html
Документ Право концесійного землекористування